EN10219 - Màn hình giếng & Vỏ bọc, Ống cọc thép, Ống uốn kết cấu