Kết cấu kèo ống thép - Màn hình giếng & Vỏ bọc, Ống cọc thép, Ống uốn kết cấu